Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców

Rozwiązania praktyczne, procedury, przypadki szczególne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak odnaleźć się w procedurach zatrudniania obcokrajowców? Jak poprawnie konstruować umowy z cudzoziemcami? Jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS? Mnóstwo pytań, wiele złożonych zagadnień i rozległa problematyka…

Nasze seminarium – kładące nacisk na aspekty praktyczne procedur – pozwoli na weryfikację poprawności procedur w Państwa przedsiębiorstwach i ich zgodności z obowiązującym prawem.

Rynek pracy działa jak system naczyń połączonych, w obrębie którego pracownicy międzynarodowych korporacji przepływają nieustannie, utrzymując stały poziom zatrudnienia. Otwarty rynek pracy postawił nowe zadania, ale i dał ciekawe możliwości. Szkolenie wyposaży uczestników w wiadomości i umiejętności pozwalające sprawnie poruszać się w tematyce opodatkowania międzynarodowych stosunków zatrudnienia. W rezultacie uczestnicy nauczą się optymalizować zarządzanie podatkami.

 • właściciele przedsiębiorstw, członkowie zarządu odpowiedzialni za politykę personalną, dyrektorzy personalni,
 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych, specjaliści HR,
 • zapraszamy szczególnie przedstawicieli: handlu międzynarodowego, korporacji międzynarodowych, filii firm zagranicznych oraz wszystkich, którzy na co dzień spotykają się w pracy zawodowej z zagadnieniem zatrudniania cudzoziemców.

Obok wyczerpującej prezentacji zagadnień formuła szkolenia przewiduje sesję pytań i odpowiedzi. Istnieje możliwość zdefiniowania interesujących uczestników zagadnień PRZED terminem szkolenia w celu uzupełnienia programu.

Przegląd i systematyzacja zagadnień związanych z odmiennością kształtowania stosunków umownych z pracownikami, prowadzenia dokumentacji, obowiązków podatkowych i wynikających z ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy będą mogli poddać weryfikacji swoje dotychczasowe doświadczenia i praktyki stosowane w swoich przedsiębiorstwach.

Szczególnie polecamy:

 • jak uniknąć podwójnego opodatkowania
 • obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych
 • koszty zatrudnienia cudzoziemca jako koszty uzyskania przychodu pracodawcy

Zatrudnianie cudzoziemców a odpowiedzialność pracodawcy

 1. Cudzoziemiec w Polsce
 1. regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP – planowane zaostrzenie przepisów
 2. skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – w tym dyrektywa 2009/52/WE dyrektywa określająca sankcje, które mogą być nałożone na pracodawców
 1. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nich
 1. zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
 2. procedura uzyskania zezwolenia na pracę
 3. procedury związane z zatrudnianiem obywateli Rosji, Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołdawii
 1. Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 1. Ustalenie rezydencji podatkowej:
  1. pojęcie ograniczonego oraz nieograniczonego obowiązku podatkowego,
  2. zasady wynikające z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. modelowa konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
  4. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowaniarozwiązania praktyczne, uzyskanie certyfikatu rezydencji,
 2. Obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych:
  1. właściwość organów podatkowych dla pracowników-cudzoziemców,
  2. roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11),
 3. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy:
  1. umowa o pracę,
  2. umowa cywilnoprawna,
  3. samoopodatkowanie pracowników delegowanych do Polski,
 4. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
  1. miejsce opodatkowania dochodów pracowników migrujących – zasada oraz wyjątki (zasada 183 dni),
  2. praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu,
  3. opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców,
  4. opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców,
  5. obowiązujące terminy
  6. metody unikania podwójnego opodatkowania

Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców

 1. Ubezpieczenia społeczne a podróż służbowa i oddelegowania cudzoziemca – wyjątki i przypadki szczególne:
 1. zasady opłacania składek pracowników delegowanych,
 2. zasady opłacania składek pracowników wykonujących pracę na terytorium kilku państw,
 1. Ubezpieczenia społeczne
  1. Europejski system ubezpieczeń społecznych,
  2. Kraje objęte systemem i kraje spoza systemu,
  3. Opłacanie składek w Polsce i za granicą,
  4. Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika,
 2. Ubezpieczenie zdrowotne
  1. Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły