Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Prawo zamówień publicznych

Praktyczne zagadnienia - przygotowanie oferty i udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych oraz specyfiki zamówień publicznych z uwzględnieniem kierunków zmian z 2015 roku. Doświadczony prawnik przedstawi prawa, obowiązki oraz uprawnienia leżące w gestii wykonawców.

Warsztaty naświetlą zarówno korzyści, jak i zagrożenia wynikające z udziału w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów powszechnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez prawnika od wielu lat specjalizującego się w doradztwie z zakresu postępowania w trybie zamówień publicznych.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • przedsiębiorców;
 • pracowników odpowiedzialnych za składanie ofert;
 • wykonawców ofert przetargowych;
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Szkolenie da uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego sporządzania ofert przetargowych. Szkolenie stanowi kompendium aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Kameralna grupa daje możliwość dyskusji i zadawania indywidualnych pytań prowadzącemu.

 1. Zagadnienia ogólne dotyczące ustawy PZP. Rozporządzenia i akty około ustawowe - aktualny stan prawny
 2. Kierunki zmian z uwzględnieniem tych najnowszych, obowiązujących w roku 2015.
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa - nowe obowiązki Wykonawcy co do zastrzegania we wnioskach lub ofertach informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jak udowodnić zastrzeżenie dokumentów i informacji przedstawianych przez oferenta.
 4. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na tle nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Kiedy wykluczenie Wykonawcy jest niemożliwe.
 5. Modyfikacja reguł odwoływania się przez wykonawcę do potencjału podmiotów trzecich przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zakres zasobów udostępnianych oraz udowodnienie, iż z zasobów skorzystamy na etapie realizacji. Odpowiedzialność solidarna podmiotów.
 6. Czy można zmusić Wykonawcę do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności podczas realizacji kontraktu. Nowe wymogi w opisie przedmiotu zamówienia, i ich wpływ na treść SIWZ w przypadku ich dookreślenia.
 7. Kryteria poza cenowe, zasady ich opisywania, kwestionowanie kryteriów naruszających uczciwą konkurencję.
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej - obowiązki i uprawnienia Wykonawcy. Jak dochodzić swoich praw gwarantowanych przez przepisy ustawy Pzp.
 9. Kiedy można zatrzymać wadium? (nowe brzmienie art. 46 ust. 4 a ustawy).
 10. Problematyka rażąco niskiej cena oferty:
  1. kiedy cena jest „rażąco niska” ?
  2. Kiedy Zamawiający musi wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień ?
  3. wartość kosztów pracy jako obowiązkowy czynnik oceny występowania rażąco niskiej ceny
  4. ciężar dowodowy - jak przygotować wyjaśnienia w zakresie ceny?
  5. postępowanie przed KIO i Sądem Okręgowym.
 11. Wprowadzenie obowiązkowych zapisów w zakresie zmiany umowy zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły