Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Poprawne zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych za rok 2011

Najnowsze zmiany, obszary wrażliwe, przykłady i interpretacje

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zamknięcie ksiąg rachunkowych to zadanie, któremu każde przedsiębiorstwo musi co roku stawić czoła. Według opinii biegłych rewidentów pomyłki w rozliczeniach rocznych zdarzają się często. Wynikają one z nagromadzenia przepisów, które są nieustannie zmieniane. Zmienia się także oblicze przedsiębiorstw i pojawiają coraz to nowe operacje gospodarcze, które wymagają prawidłowego odzwierciedlenia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Każda firma powinna zatem zadbać, aby służby finansowo-księgowe regularnie uzupełniały swą wiedzę.
Podczas szkolenia ekspert dziedzinowy omówi prawidłowe rozwiązania najczęściej występujących w praktyce problemów, zaprezentuje liczne przykłady w zakresie prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskaże właściwe interpretacje przepisów, nowych wymogów i standardów.

Uwaga prowadzącego szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Podstawową ideą przyświecającą szkoleniu jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Forma warsztatu zakłada prowadzenie dyskusji, która pomoże wypracować zgodną z prawem metodologię rozliczeń i zamknięcia ksiąg. Prowadzący zwróci szczególną uwagę na najczęściej popełniane błędy oraz doradzi jak ich unikać.

 • kierownicy działów księgowości,
 • samodzielni księgowi,
 • osoby zatrudnione w działach finansowo-księgowych,
 • członkowie zarządu, menedżerowie, kierownicy odpowiedzialni za tematykę rachunkowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej,
 • przedstawiciele biur rachunkowych

Szczególnie polecamy:

 • właściwe ujęcie zdarzeń gospodarczych związanych z zakupem i sprzedażą
 • najnowsze zmiany w regulacjach prawnych
 • rachunek przepływów pieniężnych – najczęstsze problemy i błędy

I. Najnowsze regulacje i zasady, o których należy pamiętać

Najnowsze zmiany regulacji prawa bilansowego i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

 1. Zmiany ustawy o rachunkowości oraz nowy krajowy standard rachunkowości nr 7
 2. Wpływ zmian MSR/MSSF na prezentacje danych finansowych w sprawozdaniu finansowym

Poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych – prostsze niż się wydaje

 1. Najważniejsze podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
 2. Kluczowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 3. Rodzaje oraz prawidłowa dokumentacja inwentaryzacji
 4. Rozliczenie księgowe inwentaryzacji
 5. Skutki bilansowe i podatkowe przeprowadzonej inwentaryzacji
 6. Błąd podstawowy – jak mu zaradzić?

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego:

 1. Zmiany polityki rachunkowości w świetle nowego KSR 7
 2. Metody wyceny poszczególnych składników bilansu
 3. Metody sporządzania sprawozdania finansowego
 4. Prawidłowa klasyfikacja aktywów i pasywów – przypadki szczególne
 5. Wycena bilansowa aktywów i pasywów

Zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe zamknięcie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
 2. Odpowiedzialność za zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 3. Wybrane przypadki braku zgody kierownika jednostki na zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Poszczególne pozycje bilansu – najważniejsze elementy i newralgiczne punkty

 1. Identyfikacja, pomiar, wycena i prezentacja aktywów i pasywów bilansu

II. Gdzie najczęściej pojawiają się błędy i jak ich unikać?

Środki trwałe

 1. Ocena wartości środków trwałych a ich rzeczywista wartość
 2. Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 3. Trwała utrata wartości
 4. Klasyfikacja umów leasingowych (planowane zmiany – KSR 5)

Inwestycje długoterminowe

 1. Udziały i akcje – cena nabycia a cena na końcu roku
 2. Jednostki postawione w stan upadłości
 3. Wycena posiadanych aktywów finansowych

Zapasy

 1. Wycena w takcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy
 2. Odpisy aktualizujące wartość bilansową zapasów i ich skutki podatkowe
 3. Szczególne przypadki ujęcia towarów: sprzedaż, darowizna itp.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

 1. Poprawna klasyfikacja składników aktywów finansowych
 2. Wycena na dzień ujęcia i dzień bilansowy krótkoterminowych aktywów finansowcy

Należności

 1. Identyfikacja należności i pomiar należności
 2. Wycena należności, w tym wycena należności w walucie obcej i wpływ na wynik finansowy
 3. Zasady tworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość należności
 4. Prezentacja należności w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej – właściwe rozwiązanie

Zobowiązania

 1. Identyfikacja zobowiązań
 2. Pomiar i wycena zobowiązań, w tym tych wyrażonych w walucie obcej
 3. Zasady tworzenia i rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość zobowiązań
 4. Prezentacja zobowiązań w sprawozdaniu finansowym i informacji dodatkowej

Rachunek przepływów pieniężnych – najczęstsze problemy i błędy

 1. Charakterystyka działalności operacyjnej
 2. Wybrane problemy działalności inwestycyjnej
 3. Działalność finansowa – sposób prezentacji
 4. Informacja dodatkowa – zakres ujawniania informacji

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

 1. Wprowadzenie do sprawozdania
 2. Rola polityki rachunkowości
 3. Informacje dodatkowe i objaśnienia
 4. Noty do sprawozdania finansowego
 5. Zdarzenia po dacie bilansu
 6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta
 7. Informacje o transakcjach zawartych na warunkach innych niż rynkowe.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły