Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Odpowiedzialność kadry zarządzającej w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych

Przegląd ryzyk, zagrożeń i pułapek prawnych oraz praktycznych sposobów ochrony

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak poruszać się w gąszczu powikłanych zapisów prawnych? Co zmienia się w praktyce przedsiębiorstw po ostatniej nowelizacji kodeksu karnego z 13 lipca 2011? Jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i uchronić się przed ryzykiem prawnym? Czy na pewno w gonitwie dnia codziennego nie umknęły nam ważne szczegóły, których konsekwencji nawet nie przeczuwamy?

Systematyczny przegląd najważniejszych ryzyk i zagrożeń, praktyczne sposoby ochrony przed pułapkami, omówienie praktycznych rozwiązań stosowanych w innych przedsiębiorstwach – to wystarczające powody, dla których warto uczestniczyć w proponowanym seminarium.


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pełniących funkcje kierownicze, właścicieli firm, członków zarządu i wszystkich osób związanych z zarządzaniem firmą i poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi.

W trakcie szkolenia poznają Państwo rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów prawnych, z którymi stykają się menadżerowie na podstawie doświadczeń i przykładów polskich spółek. W zwartej formie seminaryjnej przekazana zostanie Państwu praktyczna interpretacja zapisów prawa. Materiały szkoleniowe będą zawierały przykłady najciekawszych rozwiązań praktycznych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące granic ryzyka gospodarczego.

 1. Forma zatrudnienia a zakres odpowiedzialności
 • elastyczność zatrudnienia: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – polisy D&O;
 • obowiązki i kompetencje a odpowiedzialność za czyny zabronione.
 1. Zawieranie umów – sposoby kształtowania współpracy z klientami, kontrahentami i bankami aby uniknąć roszczeń
 • zarządzanie ryzykiem podczas zawierania umów;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy;
 • zasady udzielania pełnomocnictw;
 • zagrożenia wynikające z nowych przepisów dotyczących przekroczenia akceptowanych granic ryzyka gospodarczego;
 1. Długi firmy – co zrobić, by były jak najmniej groźne
 • osobista odpowiedzialność za zobowiązania finansowe;
 • ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych);
 • konsekwencje nieterminowego płacenia zobowiązań.
 1. Odpowiedzialność karna za zobowiązania podatkowe
 • nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • możliwość ograniczenia odpowiedzialności;
 • kontrola skarbowa – jak dobrze się do niej przygotować.
 1. Szkody majątkowe – kto i kiedy ponosi odpowiedzialność
 • znowelizowane przepisy kk. i k.s.h.;
 • odpowiedzialność za narażenie przedsiębiorstwa na szkodę;
 • ściganie z urzędu i na wniosek poszkodowanego;
 • zwolnienie z osobistej odpowiedzialności za niezaspokojone w toku egzekucji zobowiązania przedsiębiorstwa;
 • błędy innych osób, a zwolnienie od zapłaty zaległości.
 1. Odpowiedzialność wobec urzędów kontrolnych
 • prawa i obowiązki przysługujące w czasie kontroli;
 • odwołanie od decyzji inspektorów – co, gdzie, kiedy, jak;
 • błąd księgowego, a odpowiedzialność członka zarządu.
 1. Prawa pracowników – co zrobić, żeby ich nie naruszyć
 • sankcje stosowane przez inspekcję pracy;
 • najczęstsze błędy popełniane w umowach;
 • zmiana w stosunku pracy;
 • przepisy o związkach zawodowych.
 1. Jak dochodzić przed sądem, że nie ponosi się odpowiedzialności?
 • odpowiedzialność za wykroczenia;
 • praktyczne aspekty obrony w trakcie śledztwa;
 • procesowe i pozaprocesowe aspekty obrony.
Zapytaj

Zobacz również