Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Odpowiedzialność branży hotelarskiej

Jak zawierać bezpieczne umowy z kontrahentami i klientami

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Szczególna odpowiedzialność hotelu wynika ze specyfiki zawodu a jej zakres jest bardzo szeroki: począwszy od należytego wykonywania usług poprzez odpowiedzialność za rzeczy należące do gościa, a wniesione do obiektu, skończywszy na odpowiedzialności za zdrowie i życie osób przebywających w hotelu. Ponadto zawieranie umów niesie za sobą zagrożenia finansowe i prawne.

Zarządzając hotelem trzeba orientować się w różnych dziedzinach prawa, by unikać jego naruszenia, zwłaszcza że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy.

Chcąc sprawnie zarządzać obiektem hotelowym warto być na bieżąco z nowościami legislacyjnymi, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone przez doświadczonego prawnika, w trakcie którego zostaną omówione najnowsze regulacje prawne i dobre praktyki.

Osoby pracujące w branży turystycznej w tym szczególnie w obiektach noclegowych: dyrektorzy, pracownicy działów zawierania umów, działów finansowo-prawnych, kadra menedżerska reprezentująca branżę hotelarską.

W trakcie szkolenia w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia umów, w tym zmiany w kodeksie cywilnym i ostatnie rozporządzenie MSiT. Omawiane przykłady będą oparte o przepisy obowiązujące w 2012r. Uczestnicy zapoznają się również z wykładnią Sądu Najwyższego. Zostaną również zaproponowane konkretne klauzule pomocne w zabezpieczaniu interesów obiektów hotelowych. Wykładowca przedstawi najczęściej popełniane błędy w treści umów. Coraz więcej klientów korzysta z rezerwacji noclegów przez Internet i urządzenia mobilne – dlatego zaprezentowane zostaną również rozwiązania w zakresie bezpiecznego zawierania umów na odległość.

Dzięki branżowości spotkania Uczestnicy będą mieli doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

Dzień I: Umowy dotyczące obiektów hotelarskich

 1. Przepisy dotyczące obiektów hotelarskich – najnowsze zmiany
 2. Umowy w obrocie gospodarczym związane z turystyką – punkty zapalne, najczęściej popełniane błędy
 1. Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 2. Umowa ubezpieczenia
 3. Umowne podstawy stosunków prawnych organizatorów turystyki z podwykonawcami – z przewoźnikami, firmami eventowymi i cateringowymi
 4. Umowne podstawy stosunków prawnych organizatorów turystyki z zakładami hotelarskimi
 5. Umowa leasingu środków transportowych
 1. Umowy zawierane przez zakłady hotelarskie z gośćmi hotelowymi oraz osobami działającymi na ich rzecz – na co zwrócić uwagę, jak zabezpieczyć swoje interesy
 1. Umowa darowizny
 2. Umowa użyczenia
 3. Umowa o dzieło
 4. Umowa sprzedaży
 5. Umowa o świadczenie usług nie uregulowanych odrębnie
 1. Zawieranie umów elektronicznych
 1. Co w każdym regulaminie znajdować się musi:
 • zakres świadczonych usług
 • sposób postępowania reklamacyjnego
 • warunki świadczenia usług
 • błędne zapisy
 1. Przesłanki uznania zapisu za niedozwolony
 • klauzule niedozwolone a inne naruszenia prawa konsumenta do informacji
 • praktyczne wskazówki, jak unikać błędów w regulaminach
 • zapisy alternatywne
 1. Formy zawierania umowy hotelowej
 1. forma ustna
 2. forma pisemna
 3. faktyczne zachowanie stron – przypadki szczególne (F1 , obcokrajowcy)
 1. Umowa hotelowa – punkty krytyczne
 1. Wygaśnięcie i przedterminowe rozwiązanie umowy hotelowej
 2. Dochodzenie roszczeń od klienta
 • sądowe postępowanie nakazowe
 • ustawowe prawo zastawu na rzeczach gościa
 1. Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gościa
 • przechowanie hotelowe
 • postępowanie z przedmiotami pozostawionymi przez gościa (pokój hotelowy, hol, recepcja, przechowywalnia, restauracja hotelowa, parking)

Dzień II: Szczególna odpowiedzialność branżowa

 1. Odpowiedzialność cywilna zakładów hotelarskich i gości hotelowych
 1. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego:
 • za rzeczy wniesione przez gości hotelowych
 • za szkody osobowe gości hotelowych – następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się gościom obiektów hotelarskich położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi oraz innych zobowiązań
 1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa gościa hotelowego
 2. Zakres odpowiedzialności cywilnej związanej z ochroną nazw rodzajowych obiektów hotelarskich
 1. Odpowiedzialność za inne rzeczy gości hotelowych
 1. Odpowiedzialność za rzeczy gości w kawiarniach, restauracjach i barach hotelowych
 2. Odpowiedzialność za rzeczy gości w hotelowych zakładach usługowych
 3. Odpowiedzialność za pojazdy mechaniczne na parkingach hotelowych
 1. Postępowanie reklamacyjne – bezpieczne rozwiązania
 2. Ograniczenie odpowiedzialności hoteli – praktyczne porady
 1. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności hoteli
 2. Wyłączenie ograniczenia odpowiedzialności — zasada pełnego odszkodowania
 3. Przedawnienie roszczeń
 1. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej hoteli
 1. Właściwość rzeczy wniesionej
 2. Siła wyższa
 3. Wina poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała
Zapytaj

Zobacz również