Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Obowiązki przedsiębiorców w gospodarce odpadami i opakowaniami

Pozwolenia, ewidencja, sprawozdawczość

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli:

 • jesteś przedsiębiorcą, który wytwarza lub gospodaruje odpadami
 • chcesz się dowiedzieć w jaki sposób prawidłowo magazynować odpady i ewidencjonować je
 • chcesz poznać procedury przekazywania odpadów odbiorcom i osobom fizycznym
 • chcesz się nauczyć wypełniać kartę przekazania odpadu, kartę ewidencji odpadu i zbiorcze zestawienie danych o odpadach

zapraszamy do wzięcia udziału w e-szkoleniu, podczas którego krok po kroku zostaną omówione wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z przepisami prawa.

Celem e-kursu jest przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy związnych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami, w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów magazynowania odpadów, ich ewidencjonowania na karcie przekazania i karcie ewidencji odpadu oraz procedur ich przekazywania odbiorcom i osobom fizycznym.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną obowiązki w zakresie konieczności uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów. Na praktycznych przykładach przedstawiony zostanie także sposób wypełniania karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu oraz druku zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami z ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Zagadnienia omówione w e-szkoleniu dostarczą uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami
 • kwalifikowania odpadów wg katalogu odpadów
 • prowadzenia ewidencji odpadów na podstawie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu
 • wyboru i weryfikacji odbiorcy odpadów
 • obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi
 • realizacji obowiązków importerów i wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach
 • zasad wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa
 • przygotowania się do kontroli WIOŚ

Moduł I - Obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie gospodarowania odpadami - 30 czerwca 2017

 • podstawy prawne - ustawy i rozporządzenia regulujące gospodarkę odpadami w Polsce
 • podstawowe definicje i pojęcia: odpad, produkt uboczny, odpad niebezpieczny, wytwórca odpadu, odpad komunalny, zbieranie a magazynowanie odpadów
 • hierarchia postępowania z odpadami
 • obowiązki wytwórcy odpadów w zakresie gospodarowania odpadami: decyzje, zgłoszenia, pozwolenia, zezwolnia - kiedy są potrzebne, kto je wydaje, na jak długo?
 • kontrole WIOŚ w zakresie gospodarki odpadami i sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów,  w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu
 • planowane zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami: rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw

Moduł II - Zasady poprawnego postępowania z odpadami - 7 lipca 2017

 • organizacja miejsc magazynowania odpadów; jak długo można magazynować odpady
 • podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od wytwórcy odpadów, wybór i weryfikacja odbiorcy odpadów
 • odpowiedzialność za odpady powstałe w wyniku świadczenia usług
 • postępowanie z niektórymi rodzajami odpadów - oleje odpadowe, odpady metali, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przejęcie odpowiedzialności administracyjnej za wytworzone odpady przez zbierającego
 • nadzór nad ilością wytwarzanych odpadów
 • przekazywanie odpadów pracownikom i firmom zewnętrznym

Moduł III - Ewidencja odpadów - 14 lipca 2017

 • katalog odpadów - jak prawidłowo klasyfikować powstające odpady, nadawanie odpadom odpowiednich kodów
 • ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych (jak prawidłowo wypełnić kartę przekazania odpadu oraz kartę ewidencji odpadu - przykłady wypełniania dokumentów, najczęściej popełniane błędy)
 • poprawne wypełnienie sprawozdania - zbiorczego zestawienia danych o odpadach, terminy złożenia w urzędzie, terminy i miejsca składania sprawozdań
 • kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

Moduł IV - Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - 21 lipca 2017

 • wprowadzenie opakowania na rynek
 • rodzaje opakowań podlegających obowiązkowi odzysku (jednostkowe, zbiorcze, transportowe, wielomateriałowe, po środkach niebezpiecznych)
 • bilansowanie wprowadzanych i wywożonych opakowań
 • samodzielna organizacja odzysku, opłata produktowa, działalność organizacji odzysku i zasady współpracy, porozumienia z Marszałkiem województwa
 • możliwość skorzystania z pomocy de minimis
 • obowiązek organizacji kampanii edukacyjnych
 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły