Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy po nowelizacji PZP

Przygotowanie do udziału w procedurach o zamówienia publiczne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych związana jest z koniecznością wdrożenia dyrektyw unijnych i przewiduje rewolucyjne zmiany w systemie zamówień. Zmiany te dotyczą w dużej mierze również Wykonawców, których zapraszamy do udziału w e-seminarium. Kurs zawiera spis aktualnych procedur (i związanych z nimi korzyści i zagrożeń) i dokumentow wymaganych podczas składania ofert i wniosków.

Szkolenie przygotowane jest dla:

 • przedsiębiorców;
 • wykonawców ofert przetargowych;
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

E-szkolenie da uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego sporządzania ofert przetargowych. Stanowi ono kompendium aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych. Dzięki udzałowi w e-kursie uczestnicy nauczą się prawidłowo przygotowywać ofertę, poznają nowe uprawnienia i obowiązki jakie leżą po stronie Wykonawców oraz całą dokumentację i zasady składania ofert. Podczas szkolenia zostanie również poruszony temat Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zasady jego wypełniania oraz sposób oceny.

Moduł 1: Ogólne zasady systemu zamówień publicznych - 17.03.2017

 1. Zmiana w zakresie zasad obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych (zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji, proporcjonalności i przejrzystości)
 2. Zasada jawności, możliwość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Opis przedmiotu zamówienia – równoważność, warianty, opcje w zamówieniach publicznych
 4. Oznakowanie i certyfikacja po nowelizacji ustawy PZP

Moduł 2: Przygotowanie oferty – nowe dokumenty, zasady składania i ich ocena - 24.03.2017

 1. Odwrócona zasada badania i oceny ofert Wykonawcy
 2. Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym: aktualność dowodów je potwierdzających
 3. Rozszerzenie katalogu wyłączeń i odrzucenia oferty Wykonawcy
 4. Ocena innych podmiotów i ich zastąpienie na etapie oceny oferty Wykonawcy
 5. Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy
 6. Obowiązkowa procedura selfcleaning
 7. Wymogi wszczęcia procedury wyjaśniającej, zakres dowodzenia
 8. Rażąco niska cena lub koszt wykonania zamówienia - przedstawienie dowodów wyliczenia ceny lub kosztu przez Wykonawcę
 9. Oferta wariantowa, oferta równoważna - zmiany w zakresie oceny oferty Wykonawcy
 10. Wykonawca jako podmiot trzeci - nowe uprawnienia i obowiązki

Moduł 3: Przygotowanie oferty – składanie ofert i wniosków - 31.03.2017

 1. Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  1. przygotowanie oferty, zasady poprawiania, uzupełniania, wyjaśniania oferty
  2. zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy składającego ofertę
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:
  1. jak wypełnić JEDZ, jaki zakres informacji wymagany jest od Wykonawcy
  2. jak oceniany będzie JEDZ

Moduł 4: Prawa i obowiązki Wykonawcy w postępowaniu - 07.04.2017

 1. Umowy
  1. możliwość zmiany umowy – zwiększony katalog dopuszczalnych zmian umowy
  2. uprawnienia Wykonawcy dotyczące zmian umowy
  3. zmiany Wykonawcy jako strony umowy z Zamawiającym
 2. Jak skutecznie weryfikować prawidłowość działań Zamawiającego
 3. Środki ochrony prawnej:
  1. rozszerzenie przesłanek na wniesienia odwołań dla postępowań prowadzonych w procedurze krajowej
  2. nowe regulacje w zakresie czynności zamawiającego polegającej na uwzględnieniu odwołania w części zarzutów
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły