Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Nowe wyzwania przed Wykonawcą po wprowadzeniu zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych

Przygotowanie Wykonawcy do udziału w procedurach o zamówienia publiczne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych związana jest z koniecznością wdrożenia nowych dyrektyw unijnych i przewiduje rewolucyjne zmiany w systemie zamówień. Zmiany te dotyczą w dużej mierze również Wykonawców, którym nowe procedury (i związane z nimi korzyści i zagrożenia) przybliży doświadczony radca prawny od wielu lat specjalizujący się w doradztwie z zakresu postępowania w trybie zamówień publicznych.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • przedsiębiorców;
 • wykonawców ofert przetargowych;
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Szkolenie da uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego sporządzania ofert przetargowych. Szkolenie stanowi kompendium aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się prawidłowo przygotowywać ofertę, poznają nowe uprawnienia i obowiązki jakie leżą po stronie Wykonawców oraz całą dokumentację i zasady składania ofert. Podczas szkolenia zostanie również poruszony temat Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zasady jego wypełniania oraz sposób oceny.

Jeśli jesteś Wykonawcą zamówień publicznych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
 

UWAGA: w dniu 22 czerwca 2016 roku planowane zmiany w Ustawie zostały uchwalone przez Sejm.

 

 1. Zmiana w zakresie zasad obowiązujących w ustawie Prawo zamówień publicznych:
 • zasada proporcjonalności i przejrzystości,
 • ograniczenia w zakresie jawności.
 1. Nowe obowiązki w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami.
 2. Nowe przesłanki wyłączeń z ustawy Prawa zamówień publicznych:
 • znaczące zmiany w zakresie określenia warunków udziału
  w postępowaniu, kryteria kwalifikacji wykonawców,
 • wprowadzenie limitów dotyczących warunków udziału
  w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej.
 1. Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 • zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy składającego ofertę
 1. Wykonawca jako podmiot trzeci - nowe uprawnienia, obowiązki:
 • poleganie na potencjale innych podmiotów – możliwość żądania dokumentów od innych podmiotów
 • udział Wykonawcy o zamówienie publiczne jako Podwykonawca – zmiany w zakresie oceny zdolności, podstawy wykluczenia.
 1. Nowe dokumenty, zasady składania i ich ocena:
 • odwrócona zasada badania i oceny ofert Wykonawcy,
 • wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie w tym: aktualność dowodów je potwierdzających,
 • rozszerzenie katalogu wyłączeń i odrzucenia oferty Wykonawcy,
 • ocena innych podmiotów i ich zastąpienie na etapie oceny oferty Wykonawcy,
 • obowiązkowa procedura selfcleaning
 • wymogi wszczęcia procedury wyjaśniającej, zakres dowodzenia,
 • rażąco niska cena lub kosztu wykonania zamówienia – przedstawienie dowodów wyliczenia ceny lub kosztu przez Wykonawcę,
 • oferta wariantowa, oferta równoważna - zmiany w zakresie oceny oferty Wykonawcy.
 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:
 • jak wypełnić JEDZ, jaki zakres informacji wymagany jest od Wykonawcy,
 • jak oceniany będzie JEDZ?
 1. Umowy:
 • możliwości zmiany umowy – zwiększony katalog dopuszczalnych zmian umowy,
 • jakie uprawnienia dotyczące zmian umowy posiada Wykonawca,
 • zmiany Wykonawcy jako strony umowy z Zamawiającym.
 1. Środki ochrony prawnej:
 • rozszerzenie przesłanek na wniesienia odwołań dla postępowań prowadzonych w procedurze krajowej,
 • nowe regulacje w zakresie czynności zamawiającego polegającej na uwzględnieniu odwołania w części zarzutów.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły