Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Wprowadzający kurs zawodowy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli:

 • jesteś pracownikiem działu księgowego/finansowego/rachunkowego, których firmy przygotowują się do wdrożenia MSSF, MSR
 • jesteś zainteresowany przekształceniem sprawozdań sporządzonych według ustawy na MSSF
 • planujesz poszerzenie kompenencji w dziedzinie rachunkowości

weź udział we wprowadzającym kursie zawodowym MSR

Szkolenie skierowane jest do księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników i pracowników działów księgowych i rachunkowych, których firmy przygotowują się do wdrożenia MSSF, MSR.

5-tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne – każdy warsztat jest praktycznym odzwierciedleniem lekcji multimedialnych, podczas którego uczestnicy wykonują ćwiczenia i analizują poruszone wcześniej zagadnienia
 • 3 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zawierający zestaw praktycznych narzędzi przydatnych w codziennej pracy
 • Panel konsultacyjny – w trakcie warsztatów stacjonarnych uczestnicy mają możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym w zakresie tematów poruszanych podczas kursu
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Uczestnicy poznają założenia koncepcyjne do MSSF oraz zagadnienia poszczególnych standardów mających najczęściej zastosowanie w praktyce. Część warsztatowa szkolenia pozwoli na dyskusję oraz rozwiązanie większości problemów, z jakimi spotykają się osoby poruszające się w obszarze MSSF.

Dla prenumeratorów czasopism Finanse+Controlling, Controlling i Rachunkowość Zarządcza oraz Informacja Zarządcza cena specjalna za udział w szkoleniu - 1  290 zł netto.
 

1. Lekcja multimedialna: 30.09.2016

 • Możliwości zastosowania/wdrożenia MSSF w Polsce. Wprowadzenie do MSSF.
 • Opis procesu efektywnego wdrożenia MSSF uwzględniający analizę istoty przepływu informacji finansowej oraz wiedzy nt. MSSF.
 • Podstawowe definicje, polityka rachunkowości i jej zmiana, błędy, szacunki oraz zdarzenia po dacie bilansowej (MSR1, MSR 8 i MSR 10).
 • Zastosowanie MSSF po raz pierwszy wraz z analizą przykładów: zakres podmiotowy, zwolnienia, data sprawozdania, data przejścia (MSSF 1).

2. Lekcja multimedialna: 07.10.2016

 • Ujęcie aktywów trwałych, użyteczność, stawki amortyzacyjne i modele amortyzacji, wycena, wartość rezydualna, części składowe i komponenty; aktywa do zbycia (w tym m.in. działalność zaniechana, wycena, ujęcie grup do zbycia) (MSR 16, MSSF 5); koszty finansowania zewnętrznego (MSF 23); test na utratę wartości, ośrodki wypracowujące środki pieniężne (MSR 36); leasing finansowy (w tym m.in. metoda podziału raty leasingowej, leasing zwrotny) (MSR 17 oraz MSSF 16); wartości niematerialne, w tym wartość firmy/goodwill, prace badawcze a rozwojowe (MSR 38); nieruchomości inwestycyjne a wycena w wartości godziwej (MSR 40 i MSSF 13).
 • Przepływy środków pieniężnych (MSR 7)

3. Warsztaty stacjonarne: Warszawa, 14.10.2016

 • szczegółowa analiza zagadnień z modułów I i II w zadaniach i przykładach
 • poszerzająca analiza zapisów MSSF oraz interpretacji do MSSF
 • omówienie i analiza dodatkowych tematów i problemów przedstawionych przez uczestników

4. Lekcja multimedialna: 21.10.2016

 • Aktywa obrotowe i działalność operacyjna (przychody) – rozpoznanie zapasów (ujęcie początkowe) i wycena, rozpoznanie przychodów, wycena w wartości godziwej/dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych, zastosowanie stopnia zaawansowania prac, programy lojalnościowe, rozpoznanie i ujęcie dotacji (MSR 2, MSR 11, MSR 18, MSR 20).
 • Podatek dochodowy, w tym analiza podatku odroczonego (MSR 12).
 • Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania, aktywa i zobowiązania warunkowe; świadczenia pracownicze (MSR 19, MSR 37).

5. Warsztaty stacjonarne: Warszawa, 28.10.2016

 • rozwiązywanie dodatkowych zadań podsumowujących lekcje multimedialne
 • szczegółowa analiza zagadnień z modułu IV w zadaniach i przykładach
 • omówienie i analiza dodatkowych tematów i problemów przedstawionych przez uczestników kursu.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły