Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Przegląd korelacji i najnowszych zmian legislacyjnych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W 2012 r. wszedł z w życie szereg nowelizacji związanych z Krajowymi Standardami Rachunkowości. Dotyczą one między innymi likwidacji Monitora Polskiego B, przekształcenia w KSR 4, KSR 5 i KSR 7.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zapisy i zmiany zawarte w poszczególnych artykułach ustawy o rachunkowości oraz kluczowe zagadnienia związane ze zmianami.

 • księgowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy biur rachunkowych,
 • właściciele i zarządzający (kierownicy) firm samodzielnie prowadzący księgi rachunkowe

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą podstawową, niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych zmian wprowadzonych do Krajowych Standardów Rachunkowości. Będą mogli również porównać standardy wprowadzone przez KSR z obowiązującymi w MSR/MSSF.

Zdobędą wiedzę nieodzowną przy aktualizacji polityki rachunkowości związanej z wprowadzonymi nowelizacjami.

Zakres Ustawy o rachunkowości:

 1. Kogo obowiązują jej zapisy.
 2. Powiązanie ustawy z MSR/MSSF.
 3. Odpowiedzialność za sporządzone sprawozdania.
 4. Ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji.

Zmiany związane z likwidacją Monitora Polskiego B:

 1. Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 2013 r.:
 1. dla jednostek objętych KSR,
 2. dla jednostek nieobjętych KSR.

Kluczowe zagadnienia i zmiany prawne z zakresu Krajowych Standardów Rachunkowości:

 1. KSR nr 1 – rachunek przepływów pieniężnych:
 1. KSR 1 a MSR 7 – najważniejsze różnice,
 2. zasady ujmowania poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych,
 3. odrębne ujawnianie w rachunku przepływów pieniężnych informacji dotyczącej przepływów z tytułu podatku dochodowego.
 1. KSR nr 2 – podatek odroczony:
 1. KSR 2 a MSR 12,
 2. ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,
 3. aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 1. KSR nr 4 – Utrata wartości aktywów:
 1. nowa wersja KSR nr 4, obowiązująca od 23 kwietnia 2012 r. – przyczyny i istota zmiany,
 2. KSR 4 a MSR 36,
 3. aktualizacja do wartości bilansowej.
 1. KSR nr 5 – Leasing, najem i dzierżawa – nowelizacja 2012 r.:
 1. nowe przepisy dotyczące najmu i dzierżawy,
 2. KSR 5 a MSR 17,
 3. leasing finansowy a operacyjny – podstawy klasyfikacji.
 1. KSR nr 6 – Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe:
 1. KSR 6 a MSR 37 oraz MSR 19,
 2. ujęcie rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników,
 3. ujęcie w ewidencji księgowej rezerw,
 4. składniki aktywów warunkowych,
 5. zobowiązania warunkowe – drzewo decyzyjne.
 1. KSR nr 7 – nowelizacja z 24 kwietnia 2012 r.:
 1. zasady ujmowania przez jednostki kontynuujące działalność w księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, korekty błędów (w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych) oraz zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 2. znowelizowany KSR 7 a MSR 8
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły