Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Jak bronić swoich praw

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Podczas realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca poddawany jest kontroli przez NFZ, w wyniku której zmuszany bywa do zwrotu środków finansowych lub zapłaty kary umownej. Nierzadkie są przypadki rozwiązywania przez Fundusz umów bez zachowania okresu wypowiedzenia, przyczyną których są stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. Jak uniknąć takich sytuacji? Jak skutecznie bronić swoich praw? O tym dowiedzą się Państwo w czasie naszych warsztatów.

Szkolenie skierowane jest do świadczeniodawców NFZ - podmiotów prowadzących działalność leczniczą (podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych),w szczególności do właścicieli i osób kierujących tymi podmiotami, bądź też uczestniczących w zarządzaniu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  prawami przysługującymi im w trakcie kontroli, zakresem uprawnień kontrolnych Funduszu, oraz wyjaśnienie jak korzystać skutecznie z przysługujących praw
i dochodzić roszczeń majątkowych od NFZ oraz jak wygląda dotychczasowa praktyka sądów w tym zakresie. Poruszony zostanie też ważny aspekt niestosowania przez Fundusz przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jakie mogą być tego skutki, prowadzenia przez Fundusz w ostatnim czasie
tzw. „wizytacji” zamiast kontroli.

 1. Omówienie w przystępny sposób podstaw prawnych i trybu prowadzenia kontroli przez NFZ.
 1. upoważnienia, pełnomocnictwa, kto powinien być obecny przy kontroli,
 2. zakres kontroli, czyli co NFZ może skontrolować,
 3. jak udzielać wyjaśnień kontrolującym,
 4. najczęściej występujące uchybienia świadczeniodawców i jak się z nich przed Funduszem tłumaczyć
 5. protokoły kontroli – kiedy podpisać, a kiedy odmówić podpisania
 6. wystąpienie pokontrolne – jak korzystać
  ze środków odwoławczych, omówienie wzorów dokumentów.
 7. „wizytacje” NFZ – czy to też kontrola.
 1. Omówienie sankcji stosowanych przez NFZ
  i zasadności ich nałożenia
 1. kara umowna – dlaczego zawsze w tym przypadku warto się odwoływać
 2. rozwiązanie umowy
 3. zwrot nienależnie pobranych środków fznansowych
 4. potrącenie środków finansowych.
 5. czy dla zastosowania sankcji przez NFZ niezbędne jest przeprowadzenie kontroli, względnie jej zakończenie
 1. Rozłożenie na raty należności przysługujących NFZ i niekwestionowanych przez świadczeniodawcę.
 2. Czy NFZ powinien stosować przepisy ustawy
  o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące kontroli przedsiębiorców
 1. argumenty NFZ przeciw stosowaniu ustawy,
 2. argumenty świadczeniodawców za stosowaniem ustawy,
 3. omówienie ostatnich orzeczeń sądów.
 1. Terminy przedawnienia roszczeń stron wynikających z kontroli, czyli jaki czas Fundusz może objąć kontrolą i jak długo można zwlekać z kierowaniem roszczeń wobec NFZ.
 2. Czy i jak dochodzić od Funduszu zwrotu niezasadnie potrąconych pieniędzy?
 1. skierowanie wezwania do zapłaty,
 2. powództwo do sądu powszechnego.
 1. Pytania i dyskusja.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły