Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Wszystkie podmioty korzystające ze środowiska powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza od 2020 roku mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie raportu wprowadzonego do krajowej bazy KOBIZE. Składane sprawozdania do Marszałka Województwa będą mogły być przygotowane tylko przy pomocy systemu KOBIZE po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu danych dostępowych do swojego konta. Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną aktualne przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. Szczególnie zapraszamy:

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami. Uruchomienie od 1 stycznia 2020 r. funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Znikną papierowe karty przekazania i karty ewidencji odpadów oraz zbiorcze zestawienia o odpadach składane do Marszałka Województwa, a dokumenty te będą musiały być sporządzane obowiązkowo w systemie teleinformatycznym po wcześniejszej rejestracji i uzyskaniu numeru rejestrowego BDO oraz dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

Na szkoleniu dowiecie się Państwo jakie kroki podjąć, aby przygotować się do nowych wymogów nałożonych na przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i jak uniknąć przewidzianych kar za nieprzestrzeganie przepisów. Szkolenie przekaże niezbędną wiedzę, która pomoże prawidłowo i precyzyjnie realizować obowiązki związane ze sprawozdawczością a podczas warsztatów zostaną przećwiczone metody poprawnego wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wypełnianie formularzy ewidencji.

 

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Najważniejsze przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska
  • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
  • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
  • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych; zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
  • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
  • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych
 1. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
  • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
   • pozwolenia zintegrowane
   • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
   • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
   • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 1. Nowy sposób naliczania opłat za korzystanie ze środowiska; sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE - przykłady praktyczne
  • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
  • Obowiązujące stawki opłat w 2019 r., termin i sposób przedkładania sprawozdania
  • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
  • Jakich podmiotów gospodarczych dotyczy obowiązek raportowania do KOBIZE
  • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
  • Sporządzanie elektronicznego raportu krok po kroku (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana z procesów produkcyjnych):
   • budowanie struktury technologicznej zakładu
   • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
   • określanie czasu pracy instalacji i źródeł
   • lista substancji raportowanych do KOBIZE
   • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją
   • emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE
   • sprawozdanie ze środków transportu
   • korekta sprawozdań
 1. Gospodarka odpadami w praktyce: pozwolenia i sprawozdania środowiskowe, ewidencja odpadów i baza danych o odpadach (BDO)
  • Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
  • Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów - jak rzygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
  • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
  • Wytyczne dotyczące zasad postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
  • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców
   • kto musi się zarejestrować, do czego służy rejestr BDO
   • gdzie umieszczać numer rejestrowy
   • kary za brak rejestracji
   • obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, wymagane załączniki
   • stawki opłat rejestrowych i rocznych
   • zmiany w zakresie wystawiania KPO i prowadzenia ewidencji w związku z uruchomieniem BDO
  • Wypełnienie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
  • Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2019 rok
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły