Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Dyscyplinowanie i karanie pracowników

Przegląd skutecznych metod i rozwiązań zgodnych z prawem

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Pracodawca ma prawo kontrolować, jak pracownicy wykonują obowiązki. Jeśli naruszają ustalony porządek, czy szkalują dobre imię firmy można ich ukarać lub wręcz zwolnić z pracy. Od decyzji pracownik może jednak złożyć odwołanie. Jak zatem skutecznie zdyscyplinować pracownika? Warto wiedzieć, co może pracodawca, a jakie działania są bezprawne.

 • właściciele firm,
 • pracownicy działów kadr i działów HR,
 • kierownicy działów,
 • osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Podczas szkolenia doświadczony Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy omówi najważniejsze zagadnienia związane z poprawnym dyscyplinowaniem i karaniem pracowników. W sposób jasny i systematyczny zostaną wyłożone sposoby nakładania kar porządkowych i dyscyplinarnych oraz zwalniania pracowników z mocy art. 52 K.p. W trakcie szkolenia wykładowca odpowie na indywidualne pytania.

 1. Odpowiedzialność pracownika a jego kompetencje – wprowadzenie:
 • obowiązek dbałości o dobro pracodawcy,
 • wina umyślna i nieumyślna,
 • odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna,
 • odpowiedzialność zawodowa i materialna,
 • ochrona danych osobowych.
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za powierzone mienie:
 • odpowiedzialność finansowa pracownika za powstałą szkodę,
 • zakres pokrycia strat,
 • potrącenia z pensji,
 • wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.
 1. Kontrola pracowników:
 • sposoby kontroli czynności wykonywanych podczas pracy,
 • kontrola stanu zdrowia pracownika,
 • kontrola pracowników zatrudnionych na odległość (przedstawiciele handlowi, telepracownicy),
 • odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobisty pracowników.
 1. Zarządzanie składnikami systemu płacowego w celu dyscyplinowania pracowników:
 • płace zasadnicze,
 • dodatki obligatoryjne i nieobligatoryjne – niemotywacyjne,
 • konstrukcja systemu premiowania i nagradzania.
 1. Skuteczne stosowanie kar porządkowych – krok po kroku:
 • powody nakładania kar – rodzaje naruszeń,
 • rodzaje kar i ich skuteczność w konkretnej sytuacji,
 • terminy nakładania kar,
 • maksymalna wysokość kary pieniężnej,
 • wysłuchanie pracownika, zgłoszenia sprzeciwu,
 • przechowywanie informacji o karze w aktach osobowych i zatarcie kary,
 • kara porządkowa a zwolnienie z pracy.
 1. Pozakodeksowe metody dyscyplinowania pracowników.
 2. Wypowiedzenie umowy:
 • przyczyna wypowiedzenia – poprawne sformułowanie,
 • skuteczne wręczenie wypowiedzenia.
 1. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.):
 • uzasadnienie – jak sformułować je zgodnie z prawem,
 • obowiązujące terminy,
 • sposoby doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu dyscyplinarnym.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły