Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Czas pracy kierowców 2017

Aktualne regulacje prawne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Rozliczanie czasu pracy kierowców, planowanie i tworzenie harmonogramów oraz rozkładów czasu pracy stanowią nie lada wyzwanie dla służb kadrowo-płacowych. Proponujemy udział w e-seminarium, którego program zawiera w sobie nie tylko aktualne przepisy wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, ale również wskazuje na stosowanie działań państw starej UE w zakresie ochrony własnego rynku pracy, sankcje za naruszenia przepisów i unormowania w obszarze różnych aktywności kierowcy.

osoby odpowiedzialne za planowanie i rozliczanie czasu pracy w firmach wykonujących przewozy zarobkowe i przewozy na potrzeby własne

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym wynikającym z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców; dowiedzą się o regulacjach prawnych w zakresie obowiazujących norm prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków kierowców wykonujących przewozy w transporcie drogowym na terenie UE oraz krajów spoza Unii respektujących umowę międzynarodową AETR; uzyskają wiedzę odnośnie problemów definicyjnych systemów prawnych Polski i innych państw.

Moduł 1: Ustawa o transporcie drogowym - wykonywanie trasportu drogowego

 1. Przepisy ogólne - zakres przedmiotowy ustawy, definicje, towarzyszące akty prawne
 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego
 3. Transport drogowy osób
  • przewozy regularne na terenie RP
  • przewozy regularne i przewozy specjalne międzynarodowe
  • zwolnienia z wymaganych licencji i zezwoleń
  • przewozy okazjonalne
  • przewozy kabotażowe
 4. Transport drogowy rzeczy
  • porozumienia, rezolucje i umowy międzynarodowe (EFTA, CEMT/CM)
  • zezwolenia, licencje, certyfikaty
 5. Świadectwo kwalifikacji kierowcy - procedura wydawania, odmowy wydania, zmiany lub cofnięcia
 6. Przewozy na potrzeby własne
 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych - wymogi ustawowe, kurs, egzamin, uprawnienia i kompetencje
 8. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy - wymogi ustawowe
 9. Opłaty uprawnionych organów (za czynności administracyjne określone w ustawie, przeprowadzone egzaminy, wydane certyfikaty, zezwolenia, licencje)
 10. Inspekcja Transportu Drogowego (struktura, uprawnienia, zasady działania)
 11. Nadzór, kontrola, kary pieniężne

Moduł 2: Ustawa o czasie pracy kierowców - kodeks pracy

 1. Przepisy ogólne - zakres przedmiotowy ustawy, definicje, towarzyszące akty prawne
 2. Zasada nadrzędności prawa unijnego/międzynarodowego nad krajowym (WE 561, AETR)
 3. Aktywności kierowcy w ramach dnia pracy - co się wlicza do czasu pracy?
  • prowadzenie pojazdu, załadunki, rozładunki, czynności spedycyjne
  • dyżury, nieusprawiedliwione postoje, obowiązkowe przerwy i odpoczynki
 4. Rozliczanie czasu pracy w ramach 24-godzinnej doby pracowniczej
 5. Ustawowe wymagania dotyczące minimalnych przerw oraz odpoczynków
 6. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego kierowców na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców
 7. Zasady wynagradzania kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy

Moduł 3: Normy prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynek kierowców a przewozy w transporcie drogowym na terenie UE (WE 561) oraz krajów spoza Unii (Konwencja AETR) - regulacje prawne

 1. Podstawowe założenia, cel i przesłanki unifikacji przepisów sektora transportowego w krajach UE
 2. Zakres przedmiotowy stosowania rozporządzenia WE 3821
 3. Podstawowe definicje wynikające z WE 561
 4. Unormowania w zakresie różnych aktywności kierowcy
 5. Zakres odpowiedzialności za naruszenia przepisów aktów prawnych w państwach członkowskich UE
  • podmioty odpowiedzialne, sposób nakładania kar, wykazy naruszeń i sankcji

Moduł 4: Dylematy firm transportowych - zmiany w orzecznictwie Sądu Najwyższego RP oraz polityki krajów członkowskich UE w zakresie ochrony lokalnych rynków pracy

 1. Podróż służbowa, miejsce wykonywania pracy, delegacja - definicje ustawowe
 2. Obowiązki pracodawcy w zakresie polecenia wykonywania pracy w ramach delegacji służbowej
 3. Wysokość gwarantowanych należności za delegacje
 4. Rozliczanie podróży służbowych przez pracodawców nie będących jednostkami państwowej lub samorządowej sfery budżetowej
 5. Ochrona własnego rynku pracy - radykalne działania państw starej Unii (Niemcy, Francja)
  • problemy definicyjne systemów prawnych
  • wymagania formalne przy dokonywaniu zgłoszeń pracowników delegowanych
  • rozliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany na terenie kraju oddelegowania
 6. Regulacje w pozostałych krajach europejskich (Norwegia)
 7. Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym

 

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły