Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Controlling personalny. Zarządzanie kapitałem ludzkim w liczbach.

Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych w ramach CORPORATE FINANCE BOOT CAMP

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Chociaż pomiar kapitału ludzkiego jest trudny do ewidencji i monitorowania, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi jest możliwy. Umiejętne wykorzystanie narzędzi strategicznego controllingu personalnego przynosi organizacjom wielowymiarowe korzyści. Pozwala kierować bieżącymi działaniami firmy, umożliwiając planowanie, kontrolę oraz dostosowanie krótko- i średnioterminowych wskaźników w obszarze personalnym. Wszystkie zdobyte w ten sposób informacje pozwalają efektywniej wdrażać strategię personalną, a co za tym idzie, także biznesową.

Jak zmierzyć wartość kapitału ludzkiego? Jak ocenić zwrot z inwestycji w pracowników? Często przed takimi trudnościami stają osoby odpowiedzialne za zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach, niezależnie od ich wielkości i zasięgu.

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, controllerzy z firm, których biznes jest oparty na kompetencjach personelu (jak organizacje usługowe i konsultingowe, których przewagą konkurencyjną są jej pracownicy, ich kompetencje i doświadczenie).

 • dostarczenie wskaźników i miar, które ułatwią ocenę efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • przekazanie kompleksowych informacji o benchmarkach w HR i sposobach ich wykorzystania
 • dostarczenie wiedzy służącej do projektowania i wdrażania działań controllingu personalnego
 1. Narzędzia controllingu personalnego
 • rentowność kapitału ludzkiego w firmie – HC ROI, czyli zwrot inwestycji w kapitał ludzki − proste stopy zwrotu (ARR, ROI)
 • jak przeprowadzić analizę kosztów oraz korzyści, by wiedzieć jaką kwotę zysku generuje każda złotówka zainwestowana w pracowników − wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), kasowy okres zwrotu z inwestycji (PP)
 • wskaźniki i sposoby wykorzystywania informacji o: liczbie godzin absencji, poziomie fluktuacji czy liczbie pracowników objętych grupą programów motywacyjnych w ramach zarządzania talentami w organizacji

  Ćwiczenie: Wyliczenie kosztów absencji i fluktuacji
 1. Systemy wczesnego ostrzegania, które działają na podstawie bieżących danych
 • w jaki sposób zdefiniować wartości zawarte w systemie, uruchamiające alerty ostrzegające menedżerów przed następstwami aktualnych zdarzeń czy tendencji
 • opracowanie analizy korelacji wskaźników służących do analizy „What if”, będącej narzędziem symulacji skutków decyzji i zdarzeń personalnych
 • zestawienie metod kwestionariuszowych, służących do ewidencji wybranych postaw pracowniczych, takich jak: zadowolenie z pracy, pomiar klimatu organizacyjnego

  Ćwiczenie: Przeprowadzenie analizy „what if”
 1. Wykorzystanie benchmarków w zakresie controllingu HR:
 • skąd pozyskiwać raporty płacowe i jak można je wykorzystywać przy ocenie efektywności systemu wynagradzania w swoim przedsiębiorstwie
 • inne raporty wskaźnikowego controllingu HR (wskaźniki jednostkowego kosztu pracy, wskaźniki wykorzystania czasu pracy, wskaźniki rentowności zatrudnienia)
 • specyficzne benchmarki, np. z badań zaangażowania czy wskaźnik produktywności na pracownika, który diagnozuje skuteczność alokacji zasobów
 • wykorzystanie benchmarków w procesach decyzyjnych

  Ćwiczenie: stworzenie KPI dla kilku stanowisk w firmie
 1. Strategiczne zarządzanie ZZL
 • przegląd metod badających opinie pracownicze oferowane w ramach strategicznego controllingu personalnego
 • narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego a strategia organizacji
 • sposoby komunikowania wdrożenia rozwiązań z obszaru controllingu personalnego
 • wyznaczenie inicjatyw ZZL wg BalancedScore Card
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły