Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • opracowywania programu ochrony środowiska i raportowania wykonania tego programu
 • planowania i czuwania nad wykorzystaniem funduszu ochrony środowiska
 • prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów
 • uczestniczenia w realizowaniu polityki proekologicznej przedsiębiorstwa
 • prognozowania zmian w środowisku związanych z działalnością człowieka

zapraszamy do udziału w certyfikowanym kursie na specjalistę ds. ochrony środowiska.

 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w firmie
 • pracownicy administracji
 • osoby zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi ewidencji odpadów i ochrony środowiska

4 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia: m.in. akty prawne, wzory dokumentów i zestawień, stawki opłat, kalendarz obowiązków środowiskowych, katalog odpadów
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat Specjalisty ds. Ochrony Środowiska

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie teorii z praktyką: drugie spotkanie stacjonarne to warsztat z wypełniania dokumentacji, praktyczne rozwiązania oraz dyskusja
 • Możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie
 • Gwarancja jakości - nad szkoleniem czuwa doświadczona konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, współpracująca na co dzień z organami administracji publicznej w zakresie m.in. stosowania przepisów

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Poznacie Państwo najnowsze przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska
 • Dowiecie się jaką rolę w przedsiębiorstwie pełni specjalista ds. ochrony środowiska
 • Zapoznacie się z dokumentacją oraz sposobem jej wypełniania
 • Przygotujecie się Państwo do kontroli WIOŚ

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prowadzić dokumentację wynikającą z przepisów ochrony środowiska?
 • Jakie są sankcje za naruszenia w ochronie środowiska?
 • Jak gospodarować odpadami i jak je klasyfikować?
 • W jaki sposób uzyskać pozwolenia i decyzje od właściwych organów?
 • Jakie są aktualne stawki opłat za korzystanie ze środowiska?
 • Jak sporządzać raport do KOBiZE i zbiorcze zestawienie o odpadach do Marszałka Województwa?

1. Lekcja multimedialna: Ochrona środowiska - obowiązujące przepisy, najnowsze regulacje, niezbędne dokumenty, obowiązki środowiskowe - 11 lutego 2019

 • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze
 • Rola, miejsce i odpowiedzialność specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
 • Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
 • Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
 • Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
 • Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

2. Lekcja multimedialna: Pozwolenia środowiskowe, gospodarka odpadami - 15 lutego 2019

 • Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane
  • pozwolenia zintegrowane
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie, odzysk, przetwarzanie odpadów
 • Organy właściwe do wydawania decyzji
 • Proces inwestycyjny - wymogi prawne, lista przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; decyzja środowiskowa
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
 • Ustawa o odpadach i akty wykonawcze do tej ustawy
 • Definicje i pojęcia:
  • klasyfikacja odpadów
  • odpad niebezpieczny
  • odpad komunalny
  • utrata statutu odpadów
  • produkty uboczne
  • zasada bliskości
  • opłata produktowa

3. Warsztat stacjonarny: Gospodarka odpadami w praktyce - Warszawa 21 lutego 2019

 • Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenie
 • Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne)
 • Hierarchia postępowania z odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
 • Sposoby magazynowania odpadów, przygotowanie miejsc magazynowania odpadów
 • Przekazywanie odpadów (odbiorcom, osobom fizycznym) i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
 • Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
 • Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
 • Sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach - ćwiczenia
 • Nowy obowiązek - Rejestr BDO - kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych
 • Dyskusja, omówienie pytań uczestników dotyczących części e-learningowej

4. Lekcja multimedialna: Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, F-gazy - obowiązki przedsiębiorców - 25 lutego 2019

 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku
 • Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
 • Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
 • Obowiązki przedsiębiorców podlegających ustawie o bateriach i akumulatorach oraz aktualne zmiany
 • Obowiązki wprowadzających, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Rejestr BDO, ewidencje, sprawozdawczość dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
 • Opłata produktowa
 • Sprawozdania w zakresie F-gazów i SZWO

5. Lekcja multimedialna: Opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 marca 2019

 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki opłat i formularze w 2018r.
 • Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
 • Zwolnienie z opłat, opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
 • Opłaty za emisję do powietrza (kotły grzewcze, silniki spalinowe, emisja z instalacji, procesy produkcyjne)
 • Opłaty za pobór wód, odprowadzanie ścieków i składowanie odpadów
 • Raport do KOBiZE - kogo dotyczy, rejestracja w systemie, zasady sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE, kary

6. Warsztat stacjonarny: Warsztaty z naliczania opłat i wypełniania sprawozdań - Warszawa 7 marca 2019

 • Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
 • Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki - wspólne wypełnianie wykazu "krok po kroku"
 • Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
 • Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) - kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBiZE.
 • Dyskusja, omówienie pytań uczestników dotyczących części e-learningowej
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły