Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Bezpieczne umowy w obrocie gospodarczym

jak chronic interesy swojej firmy?

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, dlatego dobrze zabezpieczyć swoje interesy już na etapie konstruowania umowy. Analizując zagadnienia związane z umowami, należy pamiętać o najważniejszej rzeczy – to treść, a nie nazwa umowy handlowej wpływa na zakres obowiązków stron. Doświadczony prawnik odpowie na najbardziej newralgiczne kwestie: jak zgodnie z prawem zabezpieczyć swoje interesy, na co zwrócić szczególną uwagę?
Warsztat da praktyczną i rzetelną wiedzę, niezbędną, by prawidłowo skonstruować różnego typu umowy.
Ekspert na co dzień doradzający firmom położy nacisk na praktyczny aspekt dotyczący podpisywania umów między podmiotami gospodarczymi.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się zawieraniem umów z kontrahentami, a więc do osób odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe, w tym szczególnie do:

 • pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów,
 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • pracowników działów nadzoru właścicielskiego,
 • właścicieli firm,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów.

Warsztat da rzetelną wiedzę, niezbędną by prawidłowo skonstruować różnego typu umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym. Omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania oraz konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także zasady rozwiązywania i aneksowania umów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Dzięki temu, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez prawnika na co dzień zajmującego się sprawami gospodarczymi, uczestnicy zyskają dostęp do gotowych i sprawdzonych rozwiązań, spotykanych w codziennej praktyce. Kameralna grupa daje możliwość konsultowania się z wykładowcą i analizowania przykładów z własnej praktyki zawodowej. Dodatkową wartość stanowią wzory umów dołączane do materiałów na płycie CD.

I Zawarcie umowy – najważniejsze zasady i regulacje

 1. Sposoby zawierania umów – na co zwracać uwagę, przypadki szczególne.
 2. Zawieranie umowy – jak zabezpieczyć swoje interesy w zależności od typu kontrahenta i transakcji.
 3. Prawa i obowiązki stron umowy.
 4. Forma umowy – konsekwencje prawne.
 5. Sposób reprezentacji przedsiębiorców.
 6. Podpisanie umowy przez osoby nieuprawnione.

II Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów

 1. Sposoby zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili ich zawarcia:
 • dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej,
 • hipoteka , zastaw zwykły i rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • gwarancja bankowa, zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym,
 • poręczenia wekslowe, weksel in blanco,
 • inne niekonwencjonalne sposoby zabezpieczania roszczeń,
 • poręczenie cywilne.
 1. Dochodzenie roszczeń po ogłoszeniu upadłości dłużnika.
 2. Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?
 3. Zabezpieczenie na wypadek niewykonania umowy po jej zawarciu.
 4. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy:
 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina, siła wyższa),
 • kary umowne, odsetki umowne i ustawowe,
 • rękojmia i gwarancja,
 • szczególne klauzule umowne (klauzule, które utrudniają windykację)
 • opóźnienie a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego,
 • modyfikacje umowne z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej.

III Zmiana i zakończenie stosunku umownego

 1. Sposoby zmiany umowy (aneksowanie).
 2. Odstąpienie od umowy – bezpieczne rozwiązania.
 3. Wypowiedzenie.
 4. Rozwiązanie za porozumieniem stron.

IV Poszczególne rodzaje umów w obrocie gospodarczym

 1. Wybrane rodzaje umów – najważniejsze aspekty: umowa leasingu, franczyzy, sprzedaży/zakupu, dostawy, najmu, umowa o korzystanie z licencji.
 2. Umowy zawierane z przedsiębiorcami zagranicznymi – istotne informacje.
 3. Umowy odnoszące się do osób trzecich.
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły