Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Bezpieczne umowy w obrocie gospodarczym

Skuteczne sposoby ograniczania ryzyka biznesowego

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, dlatego dobrze zabezpieczyć swoje interesy na etapie konstruowania umowy, tak by później jedynie cieszyć się rosnącymi wpływami. Doświadczony prawnik odpowie na najbardziej nurtujące pytania: Jak zawrzeć umowę, by zgodnie z prawem zabezpieczyć swoje interesy? Na co zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu kontraktu? Warsztat da praktyczną i rzetelną wiedzę, niezbędną, by prawidłowo skonstruować różnego typu umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym.

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczny aspekt dotyczący podpisywania umów między podmiotami gospodarczymi. Praktyk na co dzień doradzający firmom odpowie na pytanie jak zawrzeć umowę, by zgodnie z prawem zabezpieczyć swoje interesy oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu kontraktu. Analizując zagadnienia związane z umowami, należy pamiętać o najważniejszej rzeczy – to treść, a nie nazwa umowy handlowej wpływa na zakres obowiązków stron. Omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania oraz konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także zasady rozwiązywania i aneksowania umów.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się zawieraniem umów z kontrahentami, a więc do osób odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe, w tym szczególnie do:

 • pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów,
 • menedżerów wszystkich szczebli,
 • pracowników działów nadzoru właścicielskiego,
 • właścicieli firm,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne a zdobyte umiejętności pomogą stosować właściwe rozwiązania w najczęstszych rzeczywistych sytuacjach. Dzięki temu, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez prawnika na co dzień zajmującego się sprawami gospodarczymi, uczestnicy zyskają dostęp do gotowych i sprawdzonych rozwiązań, spotykanych w codziennej praktyce handlowej.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne a zdobyte umiejętności pomogą stosować właściwe rozwiązania w najczęściej spotykanych sytuacjach.

Dzięki temu, iż szkolenie zostanie przeprowadzone przez prawnika na co dzień zajmującego się sprawami gospodarczymi, uczestnicy zyskają dostęp do gotowych i sprawdzonych rozwiązań, spotykanych w codziennej praktyce handlowej.

Kameralna grupa daje możliwość konsultowania się z wykładowcą i analizowania przykładów z własnej praktyki zawodowej.

I. Zawarcie umowy – najważniejsze zasady i regulacje

 1. Sposoby zawierania umów – na co zwracać uwagę, przypadki szczególne.
 2. Zawieranie umowy – jak zabezpieczyć swoje interesy w zależności od typu kontrahenta i transakcji.
 3. Prawa i obowiązki stron umowy.
 4. Forma umowy – konsekwencje prawne.
 5. Sposób reprezentacji przedsiębiorców.
 6. Podpisanie umowy przez osoby nieuprawnione.

II. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów

 1. Sposoby zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili ich zawarcia:
 • dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej,
 • hipoteka – najnowsze zmiany,
 • zastaw zwykły i rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • gwarancja bankowa,
 • zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym,
 • weksel i poręczenia wekslowe, weksel in blanco,
 • inne niekonwencjonalne sposoby zabezpieczania roszczeń,
 • poręczenie cywilne.
 1. Dochodzenie roszczeń po ogłoszeniu upadłości dłużnika.
 2. Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?
 3. Zabezpieczenie na wypadek niewykonania umowy po jej zawarciu.
 4. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy:
 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina, siła wyższa),
 • kary umowne,
 • odsetki umowne i ustawowe,
 • rękojmia i gwarancja,
 • szczególne klauzule umowne (klauzule, które utrudniają windykację),
 • opóźnienie a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego,
 • modyfikacje umowne zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej.

III. Zmiana i zakończenie stosunku umownego

 1. Sposoby zmiany umowy (aneksowanie).
 2. Odstąpienie od umowy – bezpieczne rozwiązania.
 3. Wypowiedzenie.
 4. Rozwiązanie za porozumieniem stron.

IV. Poszczególne rodzaje umów spotykane w obrocie gospodarczym

 1. Wybrane rodzaje umów – najważniejsze aspekty: umowa leasingu, franczyzy, sprzedaży/zakupu, dostawy, najmu, umowa o korzystanie z licencji.
 2. Umowy zawierane z przedsiębiorcami zagranicznymi – istotne informacje.
 3. Umowy odnoszące się do osób trzecich.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły