Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Spółki kapitałowe w praktyce przedsiębiorcy

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki to nie tylko wachlarz korzyści dla przedsiębiorcy, ale również szereg procedur, których należy dopełnić, aby mogła ona sprawnie funkcjonować. Jaką formę działalności wybrać? Jak prowadzić działalność w formie spółki z o.o., aby prawidłowo zabezpieczyć interesy firmy? Jak kształtuje się odpowiedzialność członków organów i likwidatorów spółek kapitałowych oraz jaki jest zakres umocowań pełnomocnika? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w e-kursie, dzięki któremu zaznajomią się Państwo z przepisami oraz nabędą Państwo umiejętności dostosowania odpowiedznich rozwiązań prawnych, aby wspierać działania spółki.

 • Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
 • specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • radcowie prawni
 • sekretarze i asystenci Zarządu i Rady Nadzorczej
 • pracownicy i specjalisći Biura Zarządu
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką zakładania spółek

W ciągu czterech tygodni otrzymają Państwo cztery lekcje w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Dzięki udziałowi w e-szkoleniu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie korzyści wynikają z prowadzenia spółki cywilnej, osobowej i kapitałowej?
 • jak przebiega proces zakładania spółki z o.o.?
 • jakie podmioty są uprawnione do reprezentacji spółek kapitałowych?

Moduł I - Informacje ogólne o funkcjonowaniu spółek w obrocie gospodarczym - 15 września 2017

 1. Korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
  1. istota spółki cywilnej
  2. zakładanie spółki cywilnej
   • podstawowe cechy spółki cywilnej
   • formułowanie postanowień umowy spółki cywilnej
  3. zasady funkcjonowania spółki cywilnej
   • kształtowanie się odpowiedzialności w spółce cywilnej
   • sposób, w jaki spółka cywilna występuje w postępowaniach sądowych
 2. Rodzaje spółek prawa handlowego
  1. korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej formie
 3. Spółki osobowe – korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej
  1. spółka jawna
  2. spółka partnerska
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  4. spółka komandytowa
 4. Spółki kapitałowe – korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej
  1. spółka z o.o.
  2. spółka akcyjna
 5. Zasady działania Krajowego Rejestru Sądowego
  1. funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego
  2. podmioty podlegające wpisowi do KRS
  3. obowiązki dotyczące wpisów do KRS

Moduł II - Jak prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? - 22 września 2017

 1. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. formułowanie umowy spółki
  2. procedura rejestracji podmiotu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
  3. rejestracja spółki z o.o. w 24 godziny w trybie S24
 2. Zmiana umowy spółki
  1. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników
  2. sporządzanie protokołu Zgromadzenia Wspólników
 3. Aktualizacja danych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS
 4. Składanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności zarządu
 5. Prawa i obowiązki Wspólników spółki
 6. Organy spółki i ich funkcjonowanie
 7. Zarząd spółki
  1. tryb powoływania Zarządu i jego skład
  2. wygaśnięcie mandatu członka Zarządu
  3. kompetencje Zarządu spółki
  4. zasady podejmowania decyzji przez Zarząd
  5. forma podejmowania decyzji przez Zarząd
  6. sytuacje, w jakich Zarząd reprezentuje spółkę
  7. prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja
  8. pełnomocnictwo do zawarcia umowy z członkiem zarządu
 8. Zgromadzenie Wspólników
  1. sposób zwoływania Zgromadzenia Wspólników
  2. skład Zgromadzenia Wspólników
  3. kompetencje na Zgromadzeniu Wspólników
  4. zasady podejmowania decyzji przez Zarząd
  5. forma decyzji Zarządu
 9. Rada Nadzorcza
  1. sposób powoływania Rady Nadzorczej
  2. skład Rady Nadzorczej
  3. kompetencje jakie posiada Rada Nadzorcza
  4. wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej
  5. zasady podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą
  6. forma podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą

Moduł III - Odpowiedzialność członków organów i likwidatorów spółek kapitałowych - 29 września 2017

 1. Zakres ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej
 2. Zakres ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, podstawa odpowiedzialności członków organów i likwidatorów spółek
  1. odpowiedzialność na gruncie Kodeksu spółek handlowych
  2. odpowiedzialność na gruncie ustawy - Prawo upadłościowe
  3. odpowiedzialność na gruncie ustawy - Ordynacja podatkowa
 3. Odpowiedzialność karna członków organów i likwidatorów spółek

Moduł IV - Inne podmioty uprawnione do reprezentacji spółek kapitałowych - 6 października 2017

 1. Zakres umocowania prokurenta
  1. sposób powołania i odwołania prokurenta
  2. kompetencje prokurenta
  3. kształtowanie się odpowiedzialności prokurenta
  4. dopuszczalność ograniczenia zakresu prokury
  5. konieczność ujawnienia prokury w rejestrze KRS
 2. Zakres umocowania pełnomocnika
  1. sposób powołania i odwołania pełnomocnika
  2. kompetencje pełnomocnika
  3. kształtowanie się odpowiedzialności pełnomocnika
  4. dopuszczalność ograniczenia zakresu pełnomocnictwa

 

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Pomiar sukcesu działań marketingowych w Internecie

Narzędzie Google Analytics

Szczegóły
e-kurs mailowy

Zarządzanie projektami dla początkujących

3 moduły szkoleniowe, w 3 kolejne piątki wysyłane na adres e-mail, start kursu 15.06.2018

Szczegóły